Informace o činnosti Školy profesního potápění (ŠPP) – Zhodnocení dosavadního působení ŠPP

Vypracoval pro prezidium SČP konané dne 21.9.2006  –  Josef Dvořáček, předseda KPP SČP

V letech 1989-1990 vznikla nutnost dát do souladu dosud platné směrnice Svazu potápěčů Československa (SPČS ) pro provádění potápěčských prací s nově připravovanou státní legislativou.

Do té doby SPČS, resp. jeho Komise komerčního potápění (KKP) registrovala 54 klubů, zabývajících se pracovním potápěním. Tato hospodářská činnost byla v klubech umožňována na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu, které obdržela tehdejší řídící instituce SPČS – Svazarm.

Jednalo se o celkem o 540 potápěčů, držitelů tehdejšího kvalifikačního stupně „C“ – „Bronzový odznak“, který byl předpokladem pro provádění této činnosti.

Na zasedání KPP  ve dnech 26. – 27.04.1991 byla zhodnocena situace k připravovaným změnám resp. novelám veřejné správy a legislativy (viz Vyhláška MPSV č. 21 ze dne 07.01.1991 o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání  a zaměstnanců a dále Vyhláška MPSV č. 324).

KPP dále poukázala na nutnost sladit náplň výcviku profesních potápěčů k legislativě evropských států. Podala informaci o obsahu výcviku a podmínkách při udělování kvalifikačních stupňů britských potápěčů v návaznosti na britský zákoník práce z  r. 1981

a stejně o podmínkách výcviku a kvalifikace u americké NAUI.

Z důvodu zachování stávající kvalifikace držitelům bronzových odznaků rozhodlo prezidium SPČS, na základě doporučení KPP, uspořádat v Pardubicích (27.- 29.09.1991) pro ně proškolení s cílem získat pro novou legislativu odpovídající  osvědčení pro potápěčské práce  –  „Profesní průkaz potápěče“ (PPP). Toto oprávnění mělo do budoucna umožnit realizovat práce pod vodou v profesi „potápěč“ v klubech  (v rámci SPČS) pro tzv. vedlejší hospodářskou činnost, ale také v nově vznikajících profesionálních organizacích.

Následovaly další kurzy organizované SPMaS v Brně, Ostravě a  ZPS na Slovensku v Trenčíně a Žilině.

K 31.12.1992 – tedy do ukončení federativního uspořádání ČSFR bylo vydáno celkem 457 Průkazů profesního potápěče Svazu potápěčů Československa s platností 5 let.

V rámci nového státního i organizačního uspořádání dále pracovala KPP v rámci Svazu potápěčů ČR /pro Svaz českých potápěčů (SČP) a Svaz potápěčů Moravy a Slezska (SPMS)/. Stále bylo nezbytné sledovat vývoj legislativy a včas reagovat na změny.

KPP zpracovala projekt „Školy profesního potápění“ (ŠPP) a prezidium SČP podalo žádost na MŠMT ČR o akreditaci.

Dne 06.09.1993 obdržel SČP pověření MŠMT ČR  k vydávání dokladů o kvalifikaci pro profesi „Potápěč“ po ukončení rekvalifikace ve smyslu Vyhlášky MPSV ČR č. 21/91 Sb., resp. ve znění Vyhlášky MPSV ČR č. 324/92 Sb.  – s platností do 31.12 1996.

V letech 1995-1996 proběhlo doškolení profesních potápěčů – po pěti letech.  V rámci SČP se zúčastnilo 155 držitelů PPP a v rámci SPMS bylo proškoleno 51 potápěčů s platností na dalších 5 let.

V r. 1996 vydává MPSV ČR katalog prací podle povolání a stupňů, kde ve stati „30 vodní hospodářství“ je uvedena profese „potápěč“ s charakteristikou povolání (číslo povolání 3004).

(Tento katalog nahradil „Jednotný katalog prací“ z r. 1991).

Původní představa vedení SPČR a KPP vést výcvik ŠPP podle obsahové náplně v celoročním rozsahu se ukázala jako nereálná, zejména k potřebě vytvořit k tomu speciální profesionální techniku.

Byla proto zvolena forma individuelního intenzivního studia, kombinovaného s praktickou výukou při praktické činnosti na vodních dílech  – v délce jednoho školního roku, tj. 10 měsíců. Umožnila to součinnost mezi SČP a profesionálními firmami v ČR, kde probíhá praktická část výcviku. Garance výuky  je realizována „Asociací profesních potápěčů ČR“.

Dnem 02.03.1998 je – s platností do 02.03.2001 obnovena akreditace SČP k vydávání dokladů o kvalifikaci pro profesi „potápěč“. V roce 2000 s pověření SČP pozvala KPP všechny držitele profesního průkazu (PPP) k doškolení. Jednalo se o rozšíření obsahové náplně ŠPP dle požadavku MŠMT ČR. Absolvovalo celkem 112 držitelů PPP  a v souladu s podmínkami jim bylo vydáno „OSVĚDČENÍ“ s trvalou platností.

V témže roce byl realizován a ukončen řádný celoroční kurz 1999-2000, vyškoleno celkem 7 uchazečů.

Bylo jim vydáno PPP  a  „OSVĚDČENÍ“ s trvalou platností. K 31.12.2000 bylo SČP vydáno celkem 119 „OSVĚDČENÍ“.

Obnovení akreditace SČP získal dále  pro období 2001-2004. Vzdělávací cyklus profese „potápěč“ 2001-2003 byl uzavřen týdenním soustředěním na semináři v Chomutově (12. – 17.01.2004). Absolvovalo celkem 10 uchazečů ŠPP. Bylo jim vydáno PPP a „OSVĚDČENÍ“  s trvalou platností. K 17.01.2004 registruje SČP celkem 129 držitelů „OSVĚDČENÍ“  s trvalou platností a profesních průkazů pro profesi č. 3004 „POTÁPĚČ“.

Na období  od 29.01.2004 do 29.01.2007 má SČP opět obnovenou akreditaci MŠMT ČR pro profese „potápěč“ a „instruktor potápění“.

Do studijního cyklu ŠPP „potápěč“ bylo přihlášeno 6 uchazečů. Neukončili včas praktickou část programu ŠPP a proto nebyl cyklus ukončen zkouškami. Náhradní termín ukončení lze předpokládat v  r. 2007.

KPP (nyní jako Komise pracovního potápění) SČP na společném zasedání s Radou Asociace profesionálních potápěčů ČR dne 15.09.2006 zaujala stanovisko  – doporučuje se  prezidiu SČP požádat MŠMT ČR o pokračování akreditace na další období od ledna 2007 pro profese „potápěč“ v systému ŠPP a „instruktor potápění“ pro činnost  SČP a SPMS v oblasti výchovy potápěčů dle výcvikového systému CMAS.

Josef   D v o ř á č e k, předseda KPP SČP

0 Odpovědí

Zanechte komentář

Chcete se připojit k diskuzi?
Neváhejte a napište.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *