Vítejte na naších nových stránkách.
Naleznete zde informace o práci profesionálních potápěčů.ZPRÁVY APPČR

 • Seznam profesní kvalifikace potápěč pracovní
 • Certifikát o ocenění
 • Dne 15. 11. byl zahájen rekvalifikační kurz pro profesi „Potápěč pracovní” který bude zakončen zkouškou na mezinárodně platnou profesní kvalifikaci „Potápěč pracovní” kód 69–014-H dle HS NSK2. Praktická část rekvalifikačního kurzu je realizována v akreditovaných potápěčských subjektech pod dozorem autorizovaných osob a instruktorů pracovního potápění. Závěrečná zkouška pod záštitou autorizujícího orgánu – Ministerstva zemědělství ČR je plánována na začátek roku 2014.
 • K 3. 4. 2013 splnilo požadavky HS pro profesní kvalifikaci Potápěč pracovní celkem 48 studentů, tímto jím gratulujeme a přejeme úspěšnou činnost v oblasti pracovního potápění.
 • V listopadu 2011 byly ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zařazeny do Národní soustavy kvalifikací – NSK2 profesní kvalifikace „POTÁPĚČ PRACOVNÍ kód: 69–014-H” a „POTÁPĚČ OPERÁTOR kód: 69–015-H” a v Národní soustavě povolání NSP byla vytvořena profese POTÁPĚČ. www.narodnikvalifikace.cz, katalog.nsp.cz
 • Dne 5. 9. 2012 udělilo MŠMT akreditaci APPČR pro vzdělávací program „POTÁPĚČ PRACOVNÍ” ukončený národní zkouškou pro profesní kvalifikaci „POTÁPĚČ PRACOVNÍ kód: 49–014-H”.
 • Ke dni 12. 12. 2012 úspěšně absolvovalo zkoušku pro profesní kvalifikaci „POTÁPĚČ PRACOVNÍ kód: 49–014-H” celkem 28 uchazečů.
 • Některé související právní předpisy a normy v platném znění
  • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č.
  • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
  • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
  • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
  • vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky
  • vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
  • vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – §114 svařování a řezání pod vodou
  • vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
  • ČSN EN ISO 156 18–1 (050720) Svářeči potápěči pro hyperbarické svařování za mokra
 • Miloslav Haták – Osvědčení o získání profesní kvalifikace – strana 1 strana 2
 • Miloslav Haták – Pracovní potápění
 • Josef Dvořáček – Škola profesního potápění 2006
 • Miloslav Haták – APPČR – základní informace
 • František Černý – poznámky k profesionálnímu potápění