Směrnice pro provádění potápěčských prací
a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí
...........................95 kB
Stanovy 2012............................................................693 kB
Zajištění zdravotní péče profesionálním potapěčům....................58 kB
Zákon 309-2006-nařízení vlády...........................................350 kB
Nařízení vlády o BOZP....................................................32 kB
Obsah.....................................................................69 kB
Dopis MPSV................................................................2 MB
Osvědčení o získání profesní kvalifikace................................918 kB

Některé související právní předpisy a normy v platném znění

 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č.
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; informace
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
 • vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky
 • vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
 • vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – §114 svařování a řezání pod vodou
 • vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
 • ČSN EN ISO 156 18–1 (050720) Svářeči potápěči pro hyperbarické svařování za mokra

Asociace profesionálních potápěčů ČR

SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ POTÁPĚČSKÝCH PRACÍ
a
PRACÍ VE ZVÝŠNÉM TLAKU OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Schváleno radou APPČR v Pardubicích dne: 10. června 2011

1. Úvodní ustanovení

1. 1 Směrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob – zhotovitelů a fyzických osob – pracovníků, při provádění potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – prací v přetlaku (dále jen „hyperbarických prací”). Je závazná pro členy Asociace profesionálního potápění ČR (dále jen „APPČR”). Rozšíření působnosti této směrnice na jinou právnickou osobu lze uskutečnit na základě smlouvy.

1. 2 Při provádění potápěčských a hyperbarických prací jsou právnické a fyzické osoby povinny dodržovat obecně platnou legislativu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dále zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zákon č. 548/1991 Sb., o pracovně lékařské péči; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; NV č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci; vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky o zařazení prací do kategorií, obecně platnou legislativu a technickými normami souvisejícími s touto činností.

1. 3 Právnické a fyzické osoby provádějící potápěčské práce a hyperbarické práce, jsou povinny každou prováděnou práci zajistit technicky a personálně tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví žádného pracovníka po celou dobu pracovního výkonu.

2. Odborné, kvalifikační, zdravotní a hygienické podmínky

2. 1 Potápěčské a hyperbarické práce lze provádět pouze podle předem stanoveného technologického a pracovního postupu a tyto práce smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilá fyzická osoba (dále jen „pracovník”), určená odborně způsobilou osobou odpovědnou za řízení potápěčských, nebo hyperbarických prací – vedoucím potápěčem, respektive vedoucím hyperbarických prací. Tyto osoby jsou povinny podrobit se každoroční lékařské prohlídce v rozsahu a formě určené výše uvedenými předpisy o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Potápěčské práce a hyperbarické práce mohou provádět též pracovníci provádějící praktickou část učebního plánu rekvalifikačního kurzu, nebo zkoušku pro získání odborné způsobilosti, tyto osoby musí být pod dozorem pověřené a odborně způsobilé osoby – „Zkušený pracovní potápěč APPČR”, nebo „Instruktor pracovního potápění APPČR”.

2. 2 Při snížení fyzických či psychických schopností pracovníka z důvodu nemoci, únavy, požití alkoholu, drog, léků apod., není tento pracovník způsobilý tyto práce vykonávat. Tento stav je pracovník povinen oznámit vedoucímu potápěčských, respektive hyperbarických prací.

2. 3 Pracovník je povinen odmítnout provádění prací v případě, že se k nim necítí být fyzicky nebo psychicky způsobilý, nerozumí danému úkolu, nebo není schopen jej bezpečně a správně provést.

2. 4 Pro stanovení dekomprese je nutné používat dekompresní postupy a dekompresní tabulky a programy vhodné pro pracovní potápění. Přístroje stanovující dekompresi pod vodou (dekompresní počítače) mohou být ke stanovení dekomprese použity pouze při kontrolní a revizní činnosti pod vodou.

2. 5 Opakované sestupy během pracovní směny do hloubek větších než 9 m jsou při pracovním potápění zakázány s výjimkou záchranných zásahů.

2. 6 Na pracovišti musí být k dispozici a připraven k okamžitému použití kyslíkový křísící přístroj s dostatečnou zásobou kyslíku a lékárnička. Musí být zajištěno spojení na krizová telefonní čísla a na odborného lékaře znalého potápěčské problematiky. Na pracovišti potápěčů musí být připraven záložní dýchací přístroj.

2. 7 Na pracovišti musí být přítomna osoba vyškolená v poskytování předlékařské první pomoci a musí mít k dispozici technické prostředky k přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby.

2. 8 Pro práce odpovídající hloubce větší než 13 m a při pracích, které jsou spojeny s více než jednou dekompresní zastávkou, nebo při pracích spojených s vysokou fyzickou námahou je nutné zabezpečit práce vícemístnou dekompresní komorou v pohotovostním stavu umístěnou v bezprostřední blízkosti místa prací. Obsluha dekompresní komory musí být vyškolena pro její používání a v případě nutnosti poskytne předlékařskou první pomoc s použitím dekompresní komory. Pro potápěčské práce uvedené v odstavci 2. 8 je nutné zajistit dodávku dýchacích plynů hadicovým systémem vedeným z místa nad hladinou. Požadavek na zajištění dodávky dýchacích plynů hadicovým systémem vedeným z místa nad hladinou se netýká zvláštních prací, kdy by dodržení tohoto požadavku ohrozilo bezpečnost potápěče.

2. 9 Požadavky uvedené v odstavci 2. 8 se netýkají potápěčských průzkumných, revizních a kontrolních činností.

2. 10 Na pracovišti musí být k dispozici pohotovostní vozidlo s řidičem.

2. 11 Při pracích v hloubkách a v přetlaku odpovídajícímu hloubce větší než 50 m je nutné dohodnout zabezpečení prací s lékařem se specializovanou způsobilostí MZdČR k výkonu povolání lékaře v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie. Před zahájením prací je nutné zajistit přímé hlasové spojení se specializovaným lékařem pomocí technických prostředků.

2. 12 Mokré potápěčské obleky je možné používat pouze pro práce ve vodě, jejíž teplota

 • a složení neohrožuje zdraví potápěče.
 • 2. 13 Používání vzduchu jako dýchacího media je doporučeno do hloubky 40 m. Pro používání jiných směsí plynů než vzduchu jako dýchacího media, musí být pracovníci prokazatelně vyškoleni odborně způsobilou osobou, obsluhovat distribuční panely pro umělé směsi dýchacích plynů smí jen osoba s kvalifikací „Zkušený pracovní potápěč APPČ”, nebo „Instruktor pracovního potápění APČR”.

  2. 14 Při práci ve zdraví škodlivých vodách a zdraví škodlivém prostředí je nutné zajistit aby nedošlo k ohrožení pracovníků tímto prostředím především použitím speciální potápěčské přilby, nebo přetlakové obličejové masky, vodotěsných izolačních obleků a vodotěsných ochranných rukavic. Před odložením výstroje a techniky je nutné zajistit odpovídající očištění.

  2. 15 Práce pod vodou s pneumatickým nářadím působícím nadměrné vibrace a tlakové rázy
  (příklepová vrtací kladiva, sbíječky apod.) je dovolena pouze v suchém potápěčském obleku, s potápěčskou přilbou nebo obličejovou maskou a ochranných rukavicích.
  Celková doba práce během jednoho dne nesmí přesáhnout limity stanovené v NV č. 148/2006 Sb.

  2. 16 Při provádění potápěčských prací musí být v bezprostřední blízkosti pracoviště vytápěný uzavřený prostor určený k ohřátí a odpočinku potápěčů ve smyslu NV č. 178/2001 Sb., a NV č. 523/2002 Sb.

  3. Organizace a příprava prací pod vodou

  3. 1 Při potápěčských pracích a hyperbarických pracích řídí tuto činnost a činnosti s ní související vedoucí potápěč, respektive vedoucí hyperbarických prací. Právnická nebo fyzická osoba – zhotovitel, před zahájením potápěčských prací určí vedoucího potápěče, respektive vedoucího hyperbarických prací. Vedoucí potápěč, respektive vedoucí hyperbarických prací na pracovišti průběžně vede „Deník potápěčských prací”, respektive „Deník hyperbarických prací”, ve kterém jsou zaznamenány všechny zúčastněné osoby, použitá zařízení, podmínky a činnosti, které se v průběhu potápěčských, respektive hyperbarických prací uskutečnily.

  3. 2 Vedoucí potápěč, respektive vedoucí hyperbarických prací na pracovišti zodpovídá za zajištění všech podmínek pro bezpečné provedení prací v souladu s touto směrnicí, určí složení pracovní skupiny v souladu s platnými předpisy a odpovídající odbornou kvalifikací, před zahájením prací seznámí všechny pracovníky s pracovním úkolem, technologickým postupem a způsobem jeho plnění, prokazatelně seznámí pracovníky s místními bezpečnostními předpisy pro dané pracoviště a s činností při vzniku nenadálé situace (nehoda, havárie, náhlé zhoršení povětrnostních podmínek a pod.) a seznámí pracovníky se způsobem přivolání zdravotnické záchranné služby a další odborné pomoci. V případě ohrožení bezpečnosti pracovníků vedoucí potápěč, respektive vedoucí hyperbarických prací, bezodkladně přeruší práce a provede nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti pracovníků.

  3. 3 Používaná technika musí být udržována v bezvadném stavu a pravidelně kontrolována před každým použitím. Pracovník musí používat výstroj vhodnou pro podmínky ve kterých probíhá práce. Vybavení potápěčů určí vedoucí potápěč.

  3. 4 Každý sestup potápěče musí být zabezpečen jistícím potápěčem. Stupeň jeho vybavení a pohotovosti k zásahu určí vedoucí potápěč s ohledem na podmínky, ve kterých probíhá práce.

  3. 5 Pokud se potápěč potápí sám, musí být zabezpečen telefonním kabelem nebo naváděcím lanem. Kabel ani lano nesmí být poškozeny a musí mít minimální pevnost 3500 N v tahu a minimální průměr 5 mm. Konec kabelu nebo lana musí být a bezpečně zajištěn na povrchu.

  3. 6 Při práci pod vodou je nutné zajistit spojení s potápěči přednostně potápěčským telefonem nebo jiným hlasovým komunikačním zařízením. Pouze ve výjimečných případech je možné použít jiný způsob, například signální lano. V případě použití signálního lana musí být způsob signalizace dohodnut před započetím prací a jeho znalost ověřena před každým sestupem. Signální lano musí mít minimální pevnost 3500 N v tahu a minimální průměr 5 mm. Konec kabelu nebo lana musí být bezpečně zajištěn na povrchu.

  3. 7 V případě sestupu dvou a více potápěčů na jedno pracoviště bez komunikace s povrchem, je nutné zajistit bezpečný způsob jejich vzájemné komunikace. Při ztrátě komunikace s druhým potápěčem se omezí doba jeho hledání na cca 30 sekund, poté jsou potápěči povinni se vynořit předepsaným způsobem s ohledem na případnou dekompresi.

  3. 8 Všechny ponory vyžadující dekompresní zastávku a nebo ponory bez možnosti přímého vynoření nad volnou hladinu s dýchatelným prostředím, musí být zajištěny náhradní zásobou dostatečného množstvím dýchacích plynů pro daný ponor. Náhradní zásobu dýchacího plynu musí mít potápěč pod vodou okamžitě k dispozici.

  3. 9 Sestup na pracoviště pod vodou a výstup z něj musí být s ohledem na podmínky (viditelnost, složitost přístupu aj.) zajištěn tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě orientace potápěče. V případě potřeby musí být sestup zabezpečen vhodným sestupovým lanem.

  3. 10 Při potápění v proudící vodě je třeba zvláště pečlivě připravit pracovní postup s ohledem na zvýšené zajištění bezpečnosti potápěče, například použitím vhodných clon proti proudící vodě.

  3. 11 Použitá plavidla musí být vhodného druhu s ohledem na prováděné práce a musí umožňovat potápěčům bezpečný vstup do vody a výstup z vody. Při použití motorového pohonu plavidla během ponoru, je nutné zajistit vhodným způsobem bezpečnost potápěčů. Pokud se práce provádějí

 • z pevně zakotvených nebo vyvázaných plavidel a základen, musí být na pracovišti připraven záchranný člun.
 • 3. 12 Práce pod ledem smějí být prováděny z otvoru v pevném ledu tvaru čtverce nebo trojúhelníka o straně minimálně 2 m, s okraji zabezpečenými proti prolomení ledu. Potápěči musí být zajištěni telefonním kabelem, s minimální pevností v tahu 3500 N a minimálním průměru 5 mm. Konec kabelu nebo lana musí být pevně a bezpečně zajištěn na povrchu. Je zakázáno potápění mezi ledovými krami.

  3. 13 Před zahájením prací s použitím zdvihacího zařízení a vázáním břemen musí vedoucí potápěč, respektive vedoucí hyperbarických prací stanovit pracovní a technologický postup pro tyto práce a seznámit s ním zúčastněné pracovníky. Všichni pracovníci při vázání břemen na zdvihací zařízení musí být držiteli vazačského průkazu dle ČSN ISO 12480 – 1. Obsluhovat zdvihací zařízení smí jen odborně způsobilá osoba.

  3. 14 Při potápěčských pracích konaných s použitím zdvihacího zařízení může potápěč vstoupit do vody pouze v případě, že nebude ohrožena jeho bezpečnost zdvihacím zařízením nebo břemenem. Před manipulací s břemenem se musí potápěč pohybovat tak, aby se nedostal on ani žádná část jeho výstroje pod zavěšené břemeno a nebyl nijak ohrožen břemenem ani zdvihacím zařízením. Jakákoliv manipulace se zdvihacím
  zařízením může být zahájena pouze až na jasný pokyn potápěče. Potápěč vázající břemena na zdvíhací zařízení musí být držitelem platného vazačského průkazu dle: ČSN ISO 12480–1.

  3. 16. Po celou dobu manipulace zdvihacího zařízení musí být potápěč ve spojení potápěčským telefonem s osobou řídící práce zdvíhacího zařízení na povrchu. Použití signálního lana k dorozumívání je zakázáno. Je vhodné, aby obsluha zdvihacího zařízení (jeřábník) slyšela pokyny přímo od potápěče.

  3. 17. Zákaz výkonu činností, které by mohly ohrozit bezpečnost prací.

  4. Speciální práce

  4. 1

 • Svařování a řezání pod vodou se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb. a normou ČSN EN ISO 156 18–1 (050720) – Svářeči potápěči pro hyperbarické svařování za mokra – Zkoušky svářečů potápěčů pod vodou. Dokladem této kvalifikace je Osvědčení o zkoušce svářeče-potápěče. Při svařování a řezání pod vodou je nutné, aby ve smyslu platných norem výše uvedené oprávnění vlastnili minimálně dva potápěči provádějící tyto práce.
 • 4. 2 Svařování a řezání elektrickým obloukem je povoleno pouze s použitím suchého potápěčského obleku, potápěčské přilby, obličejové masky a ochranných rukavic. Žádná část těla nesmí být v přímém styku s vodou.

  4. 3 Pro svařování nesmí být používáno střídavého elektrického proudu na elektrodě. Zařízení musí být uzpůsobeno tak, aby elektrický proud mohl být okamžitě přerušen.

  4. 4 Výměna elektrod smí být prováděna jen po přerušení dodávky proudu do držáků elektrod. Dodávka proudu smí být obnovena až po novém signálu svářeče.

  4. 5 Potápěčské práce v podzemí může vykonávat ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb., jen pracovník s kvalifikací báňský záchranář – potápěč.

  4. 6 Trhací práce a destrukce pod vodou smí provádět pouze potápěč – střelmistr nebo Technický vedoucí odstřelu (TVO) v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. Pro trhací práce a destrukce pod vodou je nutné, aby kvalifikaci potápěč – střelmistr (TVO) na pracovišti vlastnili minimálně dva potápěči.

  5. Závěrečná ustanovení

  5. 1 Tato směrnice byla schválena dne 10. června 2011

  5. 2 Tato směrnice nabývá účinnosti dne 10. června 2011

  5. 3 Tuto směrnici zpracoval Miloslav Haták

  Předseda Asociace profesionálních potápěčů ČR
  Jaroslav Knotek, v.r.